255/70/15

255/70/15

රු 0

*අනුරාධපුර
*අමතන්න:-0779512641
*දිවයින පුරා Delivery 🚚 පහසුකම්
*උවමනා කට්ටිය කෝල් එකක් දෙන්න
* කමෙන්ට් වලට reply පරක්කු වෙයි.
*195/15= 15000×3=45000
*255/70/15=20000×4=80000

Contacts:
Posted by: cplma on